top of page
løvetann Meadow

TJENESTER

Barn og ungdom kan rammes av ulike psykiske lidelser som for eksempel depresjon, angst, ADHD, tvangslidelse, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, bipolar lidelse eller psykose. Barn kan også få følelsesmessige reaksjoner på alvorlige livshendelser som de kan ha behov for å bearbeide. Barn som har vært utsatt for enkeltstående eller komplekse traumer kan ha nytte av å få hjelp til å gjenvinne fotfeste - og omgivelsene kan ha nytte av å få hjelp til å forstå barnas reaksjonsmønstre og behov.

 

Jeg er opptatt av å ivareta hele familien. Når et barn eller en ungdom rammes av psykisk lidelse, vil dette som regel ikke bare påvirke den syke, men også foreldre og søsken. Jeg har god erfaring med familiesamtaler, foreldreveiledning og støttesamtaler med søsken som pårørende.

Dere kan raskt komme til for utredning og behandling av psykiske lidelser. Dere kan få en enkeltstående vurdering, eller jeg kan hjelpe dere over et lengre tidsrom med den oppfølgingen dere måtte trenge. Jeg kan ta korte eller lengre veiledningsoppdrag, og bidrar til forståelse til foreldre, barnevernsinstitusjoner og skole. Jeg kan også formidle kontakt med andre hjelpeinstanser eller samarbeidspartnere.

Under utredning kan det være behov for å samarbeide med andre, som skole, PPT eller helsestasjon, etter avtale med pasient og pårørende. Behandling kan bestå av samtaleterapi, veiledning, medikamentvurdering og eventuelt medikamentell behandling med oppfølging. Halvtårskontroller av ADHD-medisinering kan bestilles. 

Jeg er spesielt interessert i tilknytningsproblematikk hos adoptiv- og fosterbarn og har mye kunnskap innenfor dette feltet.

Hvem kan søke konsultasjon hos meg?

Alle kan henvises til meg. Ved stor pågang vil jeg priortere tilbud til barn og unge under 18 år. 

Meldeplikt

Som alle helsearbeidere har også jeg plikt til å melde fra til barnevern hvis det er bekymring for barn og ungdoms omsorgssituasjon. 

Mer om ulike psykiske lidelser:

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser

bottom of page